Domov / Ochrana osobných údajov (GDPR

Ochrana osobných údajov (GDPR)

SPRACOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pokiaľ používate našu webovú stránku alebo internetový obchod a využívate naše služby, spracúvame Vaše osobné údaje. Ako dotknutá osoba máte právo na nasledovné informácie o nás a o tom, ako s Vašimi údajmi nakladáme.

Pod pojmom naše stránky sa rozumie:

https://skycom.sk, https://eshop.skycom.sk a https://app.mojecrm.sk

I. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa stránok

Prevádzkovateľ podľa čl. 4 ods. 7 nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej iba GDPR) je spoločnosť SkyCom,s.r.o. (ďalej iba prevádzkovateľ), so sídlom Čiližská 5009/36, 821 07 Bratislava, IČO: 52 138 682, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Vložka číslo:  134008/B.

Prevádzkovateľ webových stránok dostupných na https://skycom.sk a https://skycom.sk s cieľom ochrany Vašich práv dodržiava nasledovné pravidlá pri spracúvaní Vašich osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len „Nariadenie.“

Ak máte otázky na tému ochrany osobných údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na kontaktnú osobu:

Anton Adamec
Email: anton.adamec@skycom.sk
Tel.: +421 911 499 086

Zodpovedná osoba podľa čl. 37 nariadenia je:

Anton Adamec
Email: anton.adamec@skycom.sk
Tel.: +421 911 499 086

II. Účel a oblasti spracovania osobných údajov

Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané na rôzne účely a to nasledovne:

a) Databáza klientov

b) Uzatváranie kúpno-predajných zmlúv a zmlúv o diele

c) Zaškolenie personálu na obsluhu aplikácie na adrese https://app.mojecrm.sk

d) Spracovania objednávky alebo dopytu

e) Poskytnutie záručného a pozáručného servisu

f) Informovanie o prebiehajúcich akciách prevádzkovateľa (emailom a telefonicky)

g) Účtovné podklady

h) Registrácia v internetovom obchode

III. Zoznam osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracováva

a) Meno a priezvisko, titul

b) Korešpondenčná adresa a miesto doručenia

c) Emailová adresa

d) Telefonický kontakt

e) Bankové údaje

IV. Zoznam osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracováva v súvislosti s využívaním našich stránok

a) Webové logy

b) IP adresu

c) Použitý internetový prehliadač

d) Čas a dátum prihlásenia

e) Miesto prihlásenia

IV.I. Iné zdroje získavania údajov

a) Prostredníctvom „livechatu“ LiveZilla spoločnosti LiveZilla GmbH. Ak sa nás sami rozhodnete kontaktovať s otázkami k produktom alebo službám, ktoré poskytujeme. V súvislosti s novými nariadeniami GDPR boli zo strany spoločnosti LiveZilla GmbH prijaté nasledovné opatrenia:

  • Anonymizácia IP adries
  • Vymazanie a poskytovanie údajov o zákazníkoch. Prebieha automaticky a neodkladne.
  • Implementácia informácií o ochrane osobných údajov priamo do „livechatu“.
  • Anonymizácia vstupov návštevníkov webových stránok v tlačidle na rozhovor.
  • Možnosť deaktivácie zaznamenávanie údajov v rozhovore.

b) Google adwords spoločnosti Google Inc. Využívame na naše marketingové aktivity s cieľom upozorniť klienta na ponuku našich produktov a služieb. Tento nástroj slúži výlučne na štatistické vyhodnocovanie našich reklamných kampaní. Okrem toho nedostávame žiadne ďalšie informácie a na základe získaných informácií Vás nedokážeme identifikovať. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov http://www.google.com/intl/de/policies/privacy 

c) Internetový obchod a webová stránka

Prostredníctvom našich internetových našich stránok sa nezhromažďujú ani nespracovávajú žiadne osobné údaje o návštevníkoch našich stránok, pokiaľ sa sami nerozhodnete takéto údaje uviesť. Poskytnutie osobných údajov na našich internetových stránkach je dobrovoľné, ak ich však poskytnete, tak zároveň dávate povolenie použiť tieto informácie na účel uvedený pri zadávaní osobných údajov.

V. Iní príjemcovia osobných údajov

Príjemcom sa rozumie každá osoba, ktorej poskytujeme Vaše osobné údaje, a to iba v tom prípade, ak je to v súlade s právnymi predpismi a nevyhnutné na kvalitné poskytovanie služieb. Do úvahy prichádzajú v súčasnosti nasledovné kategórie príjemcov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté:

a) Dopravné a kuriérske spoločnosti

b) Správca internetových stránok a obchodu, správca informačnej techniky

c) Poskytovateľ marketingových služieb

d) Poskytovatelia technickej podpory

e) Prevádzkovateľ „livechatu“ na stránke na našich stránkach

Všetci príjemcovia sú zaviazaní dodržiavať právne predpisy za účelom ochrany Vašich osobných údajov.

VI. Práva dotknutej osoby

a) Právo na potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

b) Právo na prístup k svojím osobným údajom a na informácie o ich spracúvaní.

c) Právo na opravu osobných údajov.

d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.

e) Právo na vymazanie osobných údajov.

f) Právo na prenosnosť osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi.

g) Právo podať návrh na začatie konania.

h) Právo namietať spracúvanie osobných údajov.

VII. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Vaše osobné údaje neplánujeme a ani nebudeme prenášať do tretích krajín či medzinárodným organizáciám. Ak by k tomu malo dôjsť, tak Vás na to vopred upozorníme a urobíme to iba po tom, čo budú splnené prísne podmienky za účelom zabezpečenia ochrany Vašich osobných údajov (bližšie uvedené v článku 44 až 50 Nariadenia).

VIII. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

a) Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi fyzickou osobou a prevádzkovateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

b) Po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

XI. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

a) Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

b) Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, zabezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.

c) Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Tieto informácie o spracovaní osobných údajov sú platné od 25.5.2018